OFFICE BEARER 2017-2019

Sr.No. Name Position
1. Sh. Ashok Goel Chairman
2. Sh. Jai Kumar Gupta President
3. Sh. Harsh Vardhan Agrawal Executive President
4. Sh. Kashinath Sh. Gadia Vice President
5. Sh. Madhusudan Agrawal Vice President
6. Sh. Bankesh Agrawal General Secretary
7. Sh. Rajkumar R Singhal Joint Secretary
8. Sh. Sushil Rajgarhia Treasurer
9. Sh. Vikas Suresh Bhageria Joint Treasurer
10. Sh. Mohan Agarwal Chairman Project Committee
10. Sh. Vinod Mittal Co-Chairman Project Committee

BOARD MEMBERS

Sr.No. Board Members
1. Mr.Bankesh Agarwal
2. Mr.Bhupendra Gupta
3. Mr.Harsh Vardhan Agrawal
4. Mr.Jai Kumar Gupta
5. Mr.Mohan Agarwal
6. Mr.RajKumar R. Singhal
7. Mr.Ramakant Tiberawala
8. Mr.Sanjay Bansal
9. Mr.Sajjan Goenka
10. Mr.Shridhar Gupta
11. Mr.Sushil Rajgarhia